حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۰

کی باشد و کی که من مانم و او

وین قصّه که کس نخواند من خوانم و او

آن روز که جانِ من برآید از تن

او داند و من دانم و من دانم و او

< شمارهٔ ۱۱

        

شمارهٔ ۹ >