حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۳۰۷

در ظاهر و باطن آنچه خیر است و شر است

از حکم حق است و از قضا و قدر است

من جهد همی کنم قضا می گوید

بیرون ز کفایت تو کاری دگر است