حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۶۱۰

تا مدرسه و مناره ویران نشود

احوال قلندری به سامان نشود

تا ایمان کفر و کفر ایمان نشود

یک بندهٔ حق به حق مسلمان نشود