حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۲۵۸

شد گلشن روی تو تماشای دلم

شد تلخی جورهات حلوای دلم

ما را ز غمت شکایتی نیست ولیک

ذوقی دارد که بشنوی وای دلم