حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۵۴۷

ای دل تو به هر خیال مغرور مشو

پروانه صفت کشتهٔ هر نور مشو

تا خود بینی تو از خدا مانی دور

نزدیکتر آی و از خدا دور مشو