حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۶۱۶

بیگانه شوی ز صحبت بیگانه

بشنو سخن راست از این دیوانه

صد خانه پر از شهد کنی چون زنبور

گر زانکه جدا کنی ز اینان خانه