حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۶۲۱

جانیست غذای او غم و اندیشه

جانی دگر است همچو شیر بیشه

اندیشه چو تیشه است گزافه مندیش

هان تا نزنی تو پای خود را تیشه