حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۶۳۹

گیر ای دل من عنان آن شاهنشاه

امشب بر من قنق شو ای روت چو ماه

ور گوید فردا مشنو زود بگوی

لاحول ولا قوة الا بالله