حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۶۴۶

میدان فراخ و مرد میدانی نه

احوال جهان چنانکه میدانی نه

ظاهرهاشان به اولیا ماند لیک

در باطنشان بوی مسلمانی نه