حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۶۴۸

هین نوبت صبر آمد و ماه روزه

روزی دو مگو ز کاسه و از کوزه

بر خوان فلک گرد پی دریوزه

تا پنبهٔ جان باز رهد از غوزه