حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۶۴۹

هر چند در این پرده اسیرید همه

زین پرده برون روید امیرید همه

آن آب حیات خلق را می‌گوید

بر ساحل جوی ما بمیرید همه