حمایت از گنج نما
 

بخش ۳۴ - انکار فلسفی بر قرائت ان اصبح ماکم غورا