حمایت از گنج نما
 

بخش ۳۹ - رنجانیدن امیری خفته‌ای را که مار در دهانش رفته بود