حمایت از گنج نما
 

بخش ۸۲ - امتحان هر چیزی تا ظاهر شود خیر و شری که در ویست