حمایت از گنج نما
 

بخش ۱۰۰ - کشیدن موش مهار شتر را و معجب شدن موش در خود