حمایت از گنج نما




 

بخش ۱۵ - روان شدن خواجه به سوی ده