حمایت از گنج نما
 

بخش ۶۳ - در جامهٔ خواب افتادن استاد و نالیدن او از وهم رنجوری