حمایت از گنج نما
 

بخش ۱۰۲ - دعا و شفاعت دقوقی در خلاص کشتی