حمایت از گنج نما
 

بخش ۷۰ - نقصان اجرای جان و دل صوفی از طعام الله