حمایت از گنج نما
 

بخش ۹۸ - تفسیر کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف