حمایت از گنج نما
 

بخش ۷ - بیان آنکه نماز و روزه و همه چیزهای برونی گواهی هاست بر نور اندرونی