حمایت از گنج نما
 

بخش ۲۷ - در بیان آنکه صفا و سادگی نفس مطمئنه از فکرت ها مشوش شود چنانکه بر روی آینه چیزی نویسی یا نقش کنی اگر چه پاک کنی داغی بماند و نقصانی