حمایت از گنج نما
 

بخش ۴۰ - حکایت محمد خوارزمشاه که شهر سبزوار که همه رافضی باشند به جنگ بگرفت اما جان خواستند گفت آنگه امان دهم که ازین شهر پیش من به هدیه ابوبکر نامی بیارید