حمایت از گنج نما
 

بخش ۴۱ - بقیهٔ قصهٔ آهو و آخر خران