حمایت از گنج نما
 

بخش ۱۳۶ - حکایت آن درویش که در هری غلامان آراستهٔ عمید خراسان را دید و بر اسبان تازی و قباهای زربفت و کلاهای مغرق و غیر آن پرسید که اینها کدام امیرانند و چه شاهانند گفت او را که اینها امیران نیستند اینها غلامان عمید خراسانند روی به آسمان کرد که ای خدا غل