حمایت از گنج نما
 

غزل شمارهٔ ۶۵۶

مرغان که کنون از قفس خویش جدایید

رخ باز نمایید و بگویید کجایید

کشتی شما ماند بر این آب شکسته

ماهی صفتان یک دم از این آب برآیید

یا قالب بشکست و بدان دوست رسیدیت

یا دام بشد از کف و از صید جدایید

امروز شما هیزم آن آتش خویشید

یا آتشتان مرد شما نور خدایید

آن باد وبا گشت شما را فسرانید

یا باد صبا گشت به هر جا که درآیید

در هر سخن از جان شما هست جوابی

هر چند دهان را به جوابی نگشایید

در هاون ایام چه درها که شکستید

آن سرمه دیدست بسایید بسایید

ای آنکه بزادیت چو در مرگ رسیدید

این زادن ثانیست بزایید بزایید

گر هند و گر ترک بزادیت دوم بار

پیدا شود آن روز که روبند گشایید

ور زانکه سزیدیت به شمس الحق تبریز

والله که شما خاصبک روز سزایید